Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o syndromu demence tak, aby věděli, že demence není přirozená součást stárnutí, ale je to onemocnění, které má své projevy, různé druhy a stupně. Cílem je také seznámení s možnostmi léčby, zejména na základě nefarmakologického přístupu.

Hepatitida laicky a nesprávně nazývána jako žloutenka je zánětlivé onemocnění jater, přičemž virové hepatitidy se řadí mezi infekční onemocnění a představují jeden ze závažných celosvětových zdravotnických problémů. Omezují své nositele nejen po stránce zdravotní, ale i sociální. Účastníci kurzu se seznámí s problematikou klientů nemocných hepatitidou. Kurz je tématicky rozdělen do dvou částí. První část je věnována typům hepatitid, příčinám jejich vzniku, komplikacím, léčbě, rizikovým faktorům a možnostmi prevence. Druhá část přibližuje sociální důsledky těchto onemocnění pro klienty a zároveň ukazuje do jaké míry a za jakých podmínek je práce s těmito klienty bezpečná.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními informacemi o nemoci HIV/AIDS, platnou legislativou a prognózou a přispět tak k odstranění bariér při běžném denním kontaktu s HIV+ lidmi, zaměstnávání osob infikovaných HIV, nebo péčí o ně.

Každý začátek má svůj konec nebo cíl. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s pojmy, etikou, právy a fázemi umírajících. Odstranit ostych v komunikaci s umírajícími. Účastnící se seznámí se základy paliativní péče a jak přistupovat k umírajícím v poslední fázi života.

Cílem kurzu je seznámení s problematikou stáří, nemocemi, poruchami. Opomíjena nebude ani prevence a aktivizace ve stáří.

Cílem tohoto kurzu je představit problematiku získaného postižení, především poranění míchy a krční páteře. Bohužel poranění míchy se nedá vyléčit, proto je toto postižení trvalé. Je naprosto běžné, že se v našem okolí pohybují lidé, kteří jsou na invalidním vozíku. To, že nemohou chodit je jedna z mnoha zdravotních komplikací, s kterými se setkávají a omezují kvalitu jejich život. V mém kurzu se dozvíte o problémech trávicího ústrojí, močového měchýře, sexuálním životě. Dále v jednoduchosti popíši co je spinální jednotka. Jaké bývají reakce na zdravotní postižení po psychické stránce. Představím zde časté kompenzační pomůcky, které usnadňují život člověka na vozíku.

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními informacemi, které se týkají onkologických onemocnění, jejich typů, příčin, projevů, diagnostiky a léčby. Seznámit je se statistikami těchto vážných onemocnění v České republice. Důležitým tématem tohoto kurzu je definování psychických reakcí pacientů i jejich blízkých na závažné onemocnění tak, aby to účastníkům usnadnilo komunikaci při práci s nimi. Účastníci kurzu také získají přehled, jaké jsou možnosti podpory a pomoci těmto lidem a jakým způsobem s těmito lidmi pracovat. V kurzu budou mít účastníci možnost reflektovat vztahy mezi zdravými a nemocnými lidmi, zamyslet se nad svými životními hodnotami, kriticky pracovat s informacemi a s případnými vlastními předsudky vůči této skupině lidí ve společnosti.

Cílem kurzu je seznámení s pojmy poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a mentální bulimie; vysvětlit jejich význam; přiblížit onemocnění mentální anorexie, jeho historii, výskyt, diagnostiku, psychopatologické a sociální aspekty, průběh a terapii onemocnění. Účastníci získají přehled o jednotlivých zdravotních rizicích mentální anorexie a mentální bulimie /kardiovaskulární, gastrointestinální, endokrinní,kosterní, ostatní/.

Cílem kurzu je přiblížit účastníkům život člověka postiženého RS /omezení, rizika, režim, dietetická opatření atd./; v rámci kurzu jsou rozvedeny jednotlivé formy RS, jejich diagnostika a možnosti léčby, sociální důsledky onemocnění a péče o psychiku nemocného. 

Cílem tohoto kurzu k tématu "CMP a její sociální důsledky" je seznámit účastníky se základními informacemi ohledně definice, příčin, příznaků cévních mozkových příhod a hlavně jejich důsledků a představit možnosti, jak usnadnit lidem, klientům po této mozkové příhodě, participaci na běžném osobním, pracovním i volnočasovém životě.

Získáte základní informace ohledně možností rehabilitace a individuálním hodnocení důsledků CMP. Stejná diagnóza totiž neznamená stejné projevy, důsledky, sociální či jiné potíže.

Cílem tohoto kurzu k tématu "Sociální práce s dětmi s vývojovým onemocněním a jejich rodinami" je seznámit účastníky s různými pohledy na přijetí diagnózy, rozdíly v přijetí dítěte v rodině fyziologicky se vyvíjející a dítěte s vývojovým onemocněním. Během kurzu dojde k přiblížení konkrétních možných potížích dětí s vývojovým onemocněním a jejich vlivu na kvalitu života těchto dětí a jejich rodin.
Blíže budou popsány diagnózy Dětská mozková obrna, Autismus a Downův syndrom.

Cílem tohoto kurzu k tématu „Život s cukrovkou“ je seznámit účastníky se zásadními rozdíly mezi cukrovkou - diabetem 1. a 2.typu, vysvětlit a osvětlit některé mýty a nepravdy o diabetu, které mezi lidmi kolují. Během kurzu dojde k předání praktických dovedností v první pomoci a úpravě režimu a prostředí pro umožnění participace diabetiků v běžných aktivitách. Získáte informace ohledně léčby a způsobu života diabetiků, o změnách, které diabetes v životě člověka způsobí, přestože mnohdy je diabetes pro okolí "neviditelný".

Cílem kurzu je seznámit se se základními kategoriemi duševních onemocnění, jejich projevy, příčinami a možnou léčbou. Dále budou probrány nejdůležitější zásady přístupu ke klientům s jednotlivými diagnózami.

Uplatnění první pomoci u pracovníku v sociální sféře.

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou abúzu návykových látek. Jednotlivé typy drog, rizika jejich abúzu, psychické poruchy, ale i fyzické problémy vznikající při jejich užívání.